Shays__

爱好 广泛

4.22 说

你说最近爱白衬配水洗牛仔裤 你说最近爱vans休闲


我说最近也爱白衬配水洗牛仔裤 我说最近也爱vans休闲


4个月的不联系 却仍然丢不下之间的默契


我说是你在学我 你说 对 我是在学你


我说 不 你要说我在学你


你说 好 是你在学我其实 你我内心都不平静吧 仍然像初见一样 小鹿乱撞


你说我说 我说你说


还像以前一样


评论